Matiber

Als gevolg van de nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb ik een privacyverklaring opgesteld. Als intermediair ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Ik wil heldere en transparante informatie geven over de manier waarop ik met persoonsgegevens omga en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt.

Indien er na het doornemen van mijn privacy verklaring vragen zijn neem dan contact met mij op.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 treedt 25 mei 2018 in werking.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Personen
Naam, adres, postcode, woonplaats;
BSN;
Geslacht;
Geboortedatum;
Email adres;
Partnergegevens, gegevens kinderen;
Burgerlijke staat

Jaarrekening
Naam onderneming;
Uitgaande en inkomende facturen, bonnen, banksaldi, bankmutaties;
VAT van EU-opdrachtgevers voor Opgaaf ICP;
Inloggegevens, verstrekt door de cliënt, voor het doen van BTW aangiftes.

Aangiftegegevens
Inkomensgegevens voor zover van belang voor de betreffende aangifte;
Codes, verstrekt door de cliënt voor het ophalen van fiscale gegevens bij de belastingdienst;
Bankgegevens voor zover van belang voor de betreffende aangifte;

Aard en doeleinde(n) verwerking persoonsgegevens.

Binnen het kader van de gegeven opdracht van de cliënt aan de intermediair (Ietje van den Berg, h/o Matiber fiscaal advies & administratie) namelijk het opstellen van een fiscale aangifte, wordt een beperkt aantal persoonsgegevens verwerkt op basis van wet- en regelgeving. Dit zijn:

  • Inkomstenbelasting;
  • Vennootschapsbelasting;
  • Omzetbelasting;
  • Opgaaf ICP.

Met welke andere partijen worden persoonsgegevens gedeeld?

Met Unit4 Business Software B.V. heeft Matiber, fiscaal advies & administratie een verwerkingsovereenkomst in het belang van privacy en effectieve databescherming. Een getekend exemplaar van deze overeenkomst wordt in de administratie van Matiber bewaard.
Er worden geen gegevens doorgegeven aan andere partijen waar Matiber geen verwerkingsovereenkomst mee heeft afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, zoals bijvoorbeeld het indienen van de belastingaangiften bij de belastingdienst. Ook kunnen persoonsgegevens worden gedeeld indien de cliënt daar schriftelijk toestemming voor geeft.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Met in acht neming van wet- en regelgeving worden de gegevens in de administratie van Matiber zeven jaar bewaard. Unit4 Business Software B.V zal de persoonsgegevens bewaren voor de duur van de overeenkomst met Matiber, fiscaal advies & administratie. Na het beëindigen van de overeenkomst zal Unit4 voor de duur van twee jaar de gegevens op basis van een inkijklicentie beschikbaar stellen. Na deze periode zal de complete omgeving worden verwijderd.

Hoe worden persoonsgegevens beveiligd?

Op de website www.matiber.nl worden geen persoonsgegevens opgevraagd, verwerkt en/of aan derden gegeven. Er werken geen medewerkers op het kantoor van Matiber. De persoonsgegevens worden fysiek bewaard in dossiers op het adres van Matiber. Deze dossiers staan in een afgesloten ruimte. Na zeven jaar worden deze gegevens vernietigd.
Op een stand-alone computer worden persoonsgegevens digitaal bewaard, die alleen door mij (Ietje van den Berg) kunnen worden ingezien. Op een offline aparte harde schijf worden dagelijks back-ups opgeslagen. Ook sla ik documenten, die persoonsgegevens kunnen bevatten op in een met een wachtwoord beveiligde omgeving in de Cloud. Voor mij geldt een geheimhoudingsverplichting.

Rechten omtrent de gegevens

Er is altijd recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens die ik van de cliënt heb ontvangen. Er kan bezwaar worden gemaakt tegen de verwerking van de verstrekte persoonsgegevens (of een deel daarvan) door mij of door een van mijn verwerkers. Ook bestaat het recht de door de cliënt verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan de cliënt zelf of in opdracht van de cliënt direct aan een andere partij. Er wordt dan wel om een legitimatie gevraagd.

Klachten

Mochten er klachten zijn over de verwerking van persoonsgegevens dan graag contact met mij opnemen. Komen we er niet samen uit, dan kan de klacht gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.